Stadgar

Stadgar för föreningen skogs- och lantbruksjournalister, FSLJ 

fslj-7

Föreningen är en sammanslutning av i Sverige publicistiskt verksamma personer inom skogsbruk, jordbruk, trädgård samt därtill hörande binäringar, industrier och institutioner.

§ 1) Ändamål
# att främja kontakten mellan berörda näringar och pressen.
# att förbättra pressens och då speciellt skogs- och lantbruksjournalisternas arbetsmöjligheter även i andra avseenden.
# att verka för fackutbildning sant för underlättandet av studieresor och journalistuppdrag inom och utom landet.
# att verka för ett nordiskt och internationellt journalistiskt samarbete.
# att främja god och kollegial anda bland medlemmarna.

§ 2) Medlemskap
Mom 1. Medlemskap kan beviljas journalist, fotograf, informatör etc. som arbetar med skogs-, jordbruks- och trädgårdsfrågor och som har sin huvudsakliga verksamhet vid svensk tidning, tidskrift, upplysningsbyrå, informations-/kommunikationsavdelning, radio, television, nyhetsbyrå eller motsvarande och vars intressen inte står i motsats till föreningens.
Mom 2. Inträde beviljas av styrelsen efter utredning av sökandens arbetsuppgifter och övriga kvalifikationer för medlemskap. Beviljade medlemskap meddelas av styrelsen vid föreningens möten.
Mom 3. Årsmötet kan på förslag av styrelsen till hedersmedlem kalla medlem eller annan person som föreningen särskilt vill hylla, liksom medlem som lämnar den aktiva journalistiken.
Mom 4. Medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen.
Mom 5. Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.
Mom 6. Styrelsen kan utesluta medlem som motarbetar föreningens syften eller bryter mot dess stadgar eller som icke längre fyller de inträdeskrav som omnämns i mom 1.
Mom 7. Uteslutning kan överklagas vid följande årsmöte.

§ 3) Organisation
# Föreningsmöte
# Styrelse
# Arbetsutskott

§ 4) Föreningsmöte
Mom 1. Föreningens årsmöte hålls under första kvartalet. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar med angivande av motivering skriftligen hos styrelsen anhåller om detta.
Mom 2. Motionsrätt tillkommer röstberättigade medlemmar. Skriftlig motion skall vara styrelsen tillhanda senast tjugo dagar före mötets hållande.
Mom 3. Varje medlem, som erlagt fastställda avgifter för sistförflutna räkenskapsår, äger en röst. Röstning sker öppet såvida ingen begär sluten. Som mötets beslut gäller den mening för vilka de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
Mom 4. Styrelseledamot äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, eller i val av revisorer.
Mom 5. Vid föreningsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.Val av ordförande för mötet
2.Val av sekreterare och två justeringsmän, vilka också skall fungera som röstkontrollanter.
3.Prövning av kallelse till mötet.
Vid årsmötet dessutom:
4. Föredragning av styrelse-, fond- och förvaltningsberättelser.
5. Föredragning av revisorernas berättelse.
6. Fastställande av balansräkning.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Disposition av ev. överskott.
9. Beslut angående stipendiefondsmedel.
10. Beslut angående ersättning till styrelse, av föreningen utsedda representanter och revisorer.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
13. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
14. Val av revisorer och suppleanter.
15. Val av valberedning och ordförande i den.
16. Av styrelsen för mötet framlagda ärenden.
17. Övriga ärenden, framförda enligt stadgade föreskrifter.
18. Vid mötet väckta frågor, om mötet med två tredjedelars majoritet beslutar att uppta dem till behandling. Extra möte äger ej uppta andra ärenden till avgörande än de, som angivits i kallelsen.
Mom 6. Mötet är beslutsmässigt då minst en åttondel av medlemmarna är närvarande.
Mom 7. Protokoll fört vid mötet skall senast trettio dagar därefter föreligga undertecknat av dagens ordförande, sekreterare och justeringsmän.
Mom 8. Kallelse till möten skall ske skriftligen minst fjorton dagar före mötesdagen.

§ 5) Styrelse
Mom 1. Styrelsen, som är ansvarig inför årsmötet för sin förvaltning och till detta skall lämna en skriftlig berättelse om sitt arbete, leder verksamheten och är under tiden mellan mötena föreningens beslutande och verkställande organ.
Mom 2. Styrelsen skall bestå av högst 9 ledamöter jämte 2 suppleanter och väljes för en tid av två år, dock så att halva styrelsen avgår vid varje årsmöte. Av de första gånge utsedda styrelseledamöterna avgår halva antalet efter ett år efter lottning. Styrelsens ledamöter skall om möjligt representera olika kategorier inom föreningen.
Mom 3. Årsmötet väljer årligen inom styrelsen föreningens och styrelsens ordförande.
Mom 4. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Mom 5. Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott.
Mom 6. Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden minst tre gånger årligen, eller då minst två av styrelsens ledamöter skriftligen därom gjort framställning
Mom 7. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Mom 8. Protokoll föres vid varje styrelsesammanträde och justeras vid nästa sammanträde, om styrelsen ej annorlunda beslutar.

§ 6) Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på tre ledamöter som till nästa årsmöte ska utarbeta förslag på de funktionärer årsmötet har att utse.

§ 7) Ekonomisk förvaltning
Mom 1. Räkenskaperna avslutas per kalenderår. De ska jämte styrelse- och förvaltningsberättelse, upptagande av vinst- och förlustkonto samt inventarium och balansräkning, protokoll och medlemsförteckning för sistförflutna verksamhetsår före den 15 februari vara revisorerna tillhanda.
Mom 2. Föreningens medel och värdehandlingar ska på betryggande sätt vara i föreningens namn deponerade eller placerade i bank.
Mom 3. Styrelsen må föreslå och ordinarie årsmöte besluta om hur stor del av ev. överskott på den årliga inkomsten som ska disponeras för nästkommande år. Återstoden ska avsättas till stipendie- eller utbildningsfonder.
Mom 4. Styrelsen eller andra av årsmötet utsedda att förvalta föreningens fonder ska inför årsmötet avge förvaltningsberättelse för respektive fonder.

§ 8) Revision
Mom 1. För granskning av styrelsens förvaltning och förda räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer, jämte suppleanter för tiden till nästa årsmöte.
Mom 2. Över granskningen ska revisorerna före februari månads utgång till styrelsen överlämna till årsmötet ställd skriftlig berättelse, i vilken ansvarsfrihet för föreningens styrelse och fondernas styrelse till- eller avstyrkas.
Mom 3. Om skäl till anmärkning förekommer ska revisorerna infordra förklaring häröver innan den upptas i revisionsberättelsen.

§ 9) Medlemsavgift
Årsavgift fastställes av ordinarie årsmöte och erlägges på sätt och tid som styrelsen beslutar. Hedersledamot erlägger ingen avgift.

§ 10) Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras, antingen enhälligt beslut på ett ordinarie möte, eller beslut därom vid två på varandra följande möten med två tredjedelars majoritet. Kallelse till det andra mötet får dock inte utfärdas förrän det första hållits.

§ 11) Upplösning
Mom 1. För upplösning av föreningen fordras tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ordinarie. Kallelse till det andra mötet får icke utfärdas förrän det första hållits.
Mom 2. Upplöses föreningen ska befintliga tillgångar, sedan alla skulder guldits, överlämnas till journalistinstitut för att utdelas som stipendier till personer, som har sin verksamhet inom skogsbruk, jordbruk eller trädgårdsskötsel och som vill utbilda sig i journalistik eller som resestipendium för skogs- och lantbruksjournalister.
FSLJ:s stadgar gäller från och med den 4 juni 1966, då de antogs av föreningsstämman