Stipendier

STIPENDIER FÖR GOD JOURNALISTIK

fslj-5
En viktig del av föreningens verksamhet är att dela ut stipendier, bland annat ur Stiftelsen Ivar Petersons Stipendiefond. Styrelsen i FSLJ utgör stiftelsen. Syftet med stipendierna ur Ivar Petersons Stipendiefond är att främja en god skogs-och lantbruksjournalistik.

Du som är medlem i FSLJ kan via stipendiefonden få bidrag till studier, språkkurser eller annan utbildning i publicistisk verksamhet, till exempel deltagande i IFAJs kongresser.

UPPDATERAT JANUARI 2018: Nya riktlinjer för utdelning ur Ivar Petersons stipendiefond:
FSLJs styrelse har antagit riktlinjer för utdelning ur Ivar Petersons stipendiefond. Riktlinjerna hittar du under stadgarna nedan.

Stadgar för Ivar Petersons stipendiefond

§ 1. Stipendiefonden är stiftad av Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister. Fonden äger endast mottaga medel för fullföljande av sina uppgifter enligt stadgarna.

§ 2. Stipendiefonden har till ändamål att medelst ekonomiska bidrag stödja och främja undervisning och utbildning i publicistisk verksamhet rörande jordbruk, skogsbruk och trädgård.

§ 3. Fonden förvaltas och företrädes av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Som styrelse i fonden ska fungera Föreningens Skogs- och Lantbruksjournalister styrelse. Föreningens Skogs- och Lantbruksjournalister årsmöte utser två revisorer jämte två suppleanter i fonden. Fondens räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisning ska avgivas av fondens styrelse senast den 15 februari och revision verkställas före den 1 mars. Årsredovisning och revisionsberättelse föredrages inför Föreningens Skogs- och Lantbruksjournalister årsmöte, som avgör frågan om ansvarsfrihet för årets förvaltning.

§ 4. För stipendiefondens ändamål ska såväl fondens kapital som avkastningens av detta kapital användas.

§ 5. Skulle fonden komma att upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Journalistinstitut att användas för utbildning i publicistisk verksamhet rörande jordbruk, skogsbruk och trädgård.

§ 6. Denna stipendiefond ska icke stå under sådan tillsyn, varom talas i lag om tillsyn över stiftelser av den 24 maj 1929.

§ 7. Ändring av fondens stadgar kan beslutas endast av Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister årsmöte. Dock må § 2 och § 5 ej ändras.

fslj-9

Nya riktlinjer (antagna december 2017) för Ivar Petersons stipendieutdelning:

 • Stipendierna för kommande år utlyses senast i december året innan.
 • Stipendiesumman bör vara 90 procent av föregående års avkastning.
 • 5000 kronor reserveras varje år för eventuell Young leader-stipendiat, så länge dessa stipendier utlyses från IFAJ. Blir det ingen svensk stipendiat återförs dessa pengar till nästa års stipendieutdelning alternativt återinvesteras i fonden.
 • Vid möjlighet reserveras också pengar för en persons deltagande i årets IFAJ-kongress samt eventuellt resebidrag till denna.
 • Behörig att söka medel ur fonden är medlemmar av FSLJ.
 • Ansökan ska visa hur de sökta medlen ska användas för att stödja och främja undervisning och utbildning i publicistisk verksamhet inom jordbruk, skogsbruk och trädgård.
 • Ansökan ska innehålla syfte, budget och tidsplan. Ofullständig ansökan behandlas inte av styrelsen.
 • Vid flera likvärdiga ansökningar ska sökande som inte de senaste fem åren fått stipendiet prioriteras.
 • Medlemmar ur FSLJs styrelse får ansöka om stipendiet på samma villkor som övriga medlemmar i föreningen.
 • Styrelseledamot i FSLJ som själv ansöker om stipendiet får inte delta i beslut om utdelning samma år.
 • Enskild medlem kan söka medel för anordnande av kurs/utbildning/studiebesök för andra medlemmar.
 • Stipendiesumman kan helt eller delvis fördelas mellan en eller flera sökande.
 • Om ingen ansökan bedöms uppfylla kriterierna för stipendiet kan FSLJs styrelse välja att återföra stipendiesumman till nästa års stipendieutdelning alternativt återinvestera summan i fonden.
 • Styrelsens motiveringar protokollförs och redovisas på begäran till medlemmar i FSLJ.
 • Efter att medlen har använts, ska en rapport samt ett par bilder lämnas in för att redovisas till FSLJs styrelse, rapporten ska också kunna publiceras på FSLJs webbplats eller liknande.
 • Stipendiet bör nyttjas senast den 31/12 det år det har beviljats. Undantag kan göras i särskilda fall, efter skriftlig ansökan till FSLJs styrelse.
 • Innan stipendiet betalas ut ska underlag/kvittens på exempelvis bokad resa eller utbildning lämnas in till FSLJ.