Stipendier

STIPENDIER FÖR GOD JOURNALISTIK

fslj-5
En viktig del av föreningens verksamhet är att dela ut stipendier, bland annat ur Stiftelsen Ivar Petersons Stipendiefond. Styrelsen i FSLJ utgör stiftelsen. Syftet med stipendierna ur Ivar Petersons Stipendiefond är att främja en god skogs-och lantbruksjournalistik.

Du som är medlem i FSLJ kan via stipendiefonden få bidrag till studier, reportageresor, språkkurser eller annan utbildning i publicistisk verksamhet, till exempel deltagande i IFAJs kongresser.

Stadgar för Ivar Petersons stipendiefond

§ 1. Stipendiefonden är stiftad av Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister. Fonden äger endast mottaga medel för fullföljande av sina uppgifter enligt stadgarna.

§ 2. Stipendiefonden har till ändamål att medelst ekonomiska bidrag stödja och främja undervisning och utbildning i publicistisk verksamhet rörande jordbruk, skogsbruk och trädgård.

§ 3. Fonden förvaltas och företrädes av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Som styrelse i fonden ska fungera Föreningens Skogs- och Lantbruksjournalister styrelse. Föreningens Skogs- och Lantbruksjournalister årsmöte utser två revisorer jämte två suppleanter i fonden. Fondens räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisning ska avgivas av fondens styrelse senast den 15 februari och revision verkställas före den 1 mars. Årsredovisning och revisionsberättelse föredrages inför Föreningens Skogs- och Lantbruksjournalister årsmöte, som avgör frågan om ansvarsfrihet för årets förvaltning.

§ 4. För stipendiefondens ändamål ska såväl fondens kapital som avkastningens av detta kapital användas.

§ 5. Skulle fonden komma att upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla Journalistinstitut att användas för utbildning i publicistisk verksamhet rörande jordbruk, skogsbruk och trädgård.

§ 6. Denna stipendiefond ska icke stå under sådan tillsyn, varom talas i lag om tillsyn över stiftelser av den 24 maj 1929.

§ 7. Ändring av fondens stadgar kan beslutas endast av Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister årsmöte. Dock må § 2 och § 5 ej ändras.

fslj-9