BLI MEDLEM

Varför ska jag bli medlem? 

  • Du får inbjudningar till möten i föreningen, aktiviteter och resor med mera.
  • Du får också möjlighet att skapa ett nätverk med skogs- och lantbruksjournalister i andra länder. Detta sker genom den internationella huvudorganisationen IFAJ, International Federation of Agricultural Journalists.  IFAJ ordnar kongresser i olika länder varje år där du får möjlighet att delta.
  • Du får möjlighet att söka de stipendier som FSLJ delar ut varje år.
  • Du får regelbunden information från FSLJ via medlemsbrev, e-post och föreningens hemsida.

Vem kan bli medlem?
Alla som arbetar som journalister, fotografer, informatörer etc med skogs-, jordbruks- och trädgårdsfrågor och som har sin huvudsakliga verksamhet vid svensk tidning, tidskrift, pressavdelning, radio, television, bildservice eller filmföretag (vars intressen inte står i motsats till föreningens) kan väljas in som medlemmar.

Enligt stadgarna så fattas beslut om medlemskap av styrelsen efter ansökan. Ansökan görs skriftligen via vår mejl.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 250 kronor per år (2022).

Ansök
Skicka en ansökan till FSLJ:s styrelse och berätta kort om dig själv och varför du vill bli medlem.

fslj-10

Personuppgiftshantering och sekretess

Personuppgiftsansvarig:
Föreningen Skogs- och lantbruksjournalister, FSLJ,
Organisationsnummer: 817601-1156.

Vilka uppgifter hanterar FSLJ:

  • Kontaktinformation, exempelvis namn, mejladress och e-postadress samt telefonnummer och eventuellt arbetsplats om det uppgetts vid ansökningar till stipendier.
  • Medlemsbetalning

Vad används dina uppgifter till:
Dina uppgifter används för att FSLJ ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig medlemsservice i form av information om aktiviteter och stipendier.

Dina uppgifter sparas även för att FSLJ ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot gällande lagstiftning, exempelvis Bokföringslagen.
Dina uppgifter kan även komma att sparas i föreningens arkiv, i t.ex protokoll.

FSLJ sparar dina personuppgifter endast så länge som uppgifterna behövs för att FSLJ ska kunna uppfylla avtalsförpliktelser, så länge som är obligatoriskt på grund av lagkrav.

Om medlemmen ej betalar medlemsavgift vid upprepade tillfällen stryks medlemmen ur registret, liksom om man uppger att man vill gå ur.

Vad används dina uppgifter inte till: 

FSLJ använder inte dina uppgifter till direkt marknadsföring.
FLSJ använder inte dina uppgifter till automatiserade beslutsfattande eller profilering.

Dina rättigheter:
Det är FSLJ:s skyldighet att endast hantera korrekt, relevant och nödvändig information för at kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem.
Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter.
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.
Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade.
Om FSLJ inte kan radera vissa uppgifter på grund av lagliga åtaganden eller att det innebär en alltför betungande insats har du rätt att få veta vilka uppgifter som inte kan raderas och av vilken anledning.
Du har rätt att begära ut information, rättelser , radering eller invändningar gällande dina personuppgifter skriftligt via elektroniskt e-post. Inom en skälig tid ska FSLJ lämna svar på det du begärt.